Tillbaka

Med anledning av krönikan ”Konsten att tämja ett civilsamhälle”

Som svar på Tove Lifvendahl på SvD den 29 april -21.

I över 100 år har folkbildningen och studieförbund varit platsen för fria tankars hem. Den fria och frivilliga folkbildningen där människor möts har under decennier varit avgörande för att skapa tillit mellan människor och tillit i förhållandet till samhällets institutioner. Utbildningsklyftor har utjämnats, mångfalden har berikat vårt samhälle genom att olika kulturyttringar fått växa fram, människor har inkluderats och blivit en del av det sammanhållna samhällslivet och därmed stärkt demokratin. 

Folkbildningen är viktig för att stärka människors egenmakt där den enskilde individen utgör grogrunden för samhällets utveckling och demokratin. När en, tillsammans med andra, bildar sig och tar sig an nya utmaningar, i livet eller där en bor, växer inte bara individen utan hela samhället. Studieförbundet Vuxenskolan finns där vi bäst behövs, på landsbygden, i utanförskapsområden och nära människor som står långt ifrån samhället. Här ska folkbildningen fortsatt vara aktiv och vi ska inte dra oss tillbaka för att det är svårt, utmanande eller krävs extra insatser.

Studieförbundet Vuxenskolan och folkbildningen behövs för att komplettera det formella utbildningsväsendet med bildning utanför den privata sfären och utanför arbetsmarknaden. Folkbildningens och studieförbundens uppgift är, ofta tillsammans med det breda föreningslivet runt om i Sverige, att möjliggöra människors fria och frivilliga bildning och utbildning.

Vi välkomnar förslag och åtgärder såsom stärkta insatser för kvalitet och kontroll, visselblåsningssystem och extern granskning av Riksrevisionen. Vi välkomnar också utvecklingen av tydligare statsbidragsvillkor och fler sätt att värdera och mäta kvalitet. Men det är viktigt att det fortsatt sker i dialog med folkbildningen och civilsamhället.

Studieförbundet Vuxenskolan vill också i relation till den idé och värdegrund som formar oss lika mycket lyfta folkbildningens värde. Det narrativ som vuxit fram under det senaste året och som Tove Lifvendahl spär på, är att vi görs synonyma med fel och fusk, vilket är högst problematiskt. Det är en verklighetsbeskrivning som är kraftigt missvisande.

Så, häri ligger ett avgörande vägval. Att stärka korrekt administration av folkbildning är rätt. Att styra vad som är rätt och riktigt i vad avser folkbildningens innehåll är fel. Vår folkbildningsverksamhet är samhällets garant för tillit, inkludering och samhällsuppbyggnad. Inte en modell eller struktur som ska rättas till. Att överge självförvaltningsmodellen är synonymt med att överge statens syften med folkbildningen, inte ett sätt att stärka kvalitén.

Ulrika Heie, förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan
Johan Fyrberg, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan