Verksamhetsmål 2023

VISION 

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNNGAR FÖR GOD FOLKHÄLSA I ALLA ÅLDRAR.

Social samvaro
Arrangera folkbildningsaktiviteter för att främja social samvaro och motverka ofrivillig ensamhet.

Ökad kunskap
Bidra till ökad kunskap och egenmakt genom kunskapshöjande insatser som föreläsningar och samtalsgrupper. 

Digitalt innanförskap
Främja digitalt innanförskap genom olika insatser som ökar individens trygghet och tillträde till den digitala sfären. 

Samverkan
Utveckla samverkan med olika aktörer för att nå fler individer i länet kring hälsofrämjande aktiviteter.