Tillbaka

Unikt samarbete mellan projektet Utveckling från dag ett och SFI Allévux Hallsberg

Asyl-, migrations- och integrationsfonden, logotypeStudieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län driver projektet Utveckling från dag ett som syftar till att utveckla och testa en metod som förkortar den asylsökandes väg från ansökan om uppehållstillstånd till etablering och egenförsörjning i Sverige. Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län. Som en del i arbetet har projektet precis inlett ett unikt samarbete med SFI Allévux Hallsberg.

För att förkorta den asylsökandes väg från ansökan till etablering och egenförsörjning får de asylsökande som ingår i projektet lära sig svenska och samhällskunskap. I projektet arbetar man för att utveckla en samordningsmodell som bygger på en helhetssyn av asylprocessen, på individ- och samhällsnivå. Som en del i det här arbetet har man precis inlett ett unikt samarbete med SFI Allévux Hallsberg.   

I förstudiearbetet inför projektet insåg vi relativt snabbt att det finns problem och svårigheter kopplade till mätmetoder för att kartlägga kunskapsnivån hos individen. Vi har därför arbetat målmedvetet för att möjliggöra ett samarbete med SFI som har nationella prövningsverktyg och som kan utfärda giltiga betyg. Vi är oerhört glada över samarbetet med SFI, säger Jeanette Ohlsson, Projektledare.

Det började med ett förutsättningslöst möte med samordnaren på SFI i Hallsberg där projektet presenterades och frågan om ett eventuellt samarbete lyftes.

– Vi på SFI Allévux tyckte att det var både roligt och givande att få vara med och göra skillnad för våra nyanlända! När vi fick frågan om vi ville samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan så såg vi att det fanns möjlighet och potential att vidareutveckla projektets arbete. SFI Allévux kom med förslaget att göra prövningar av elevernas kunskaper i svenska språket och därmed började samarbetet. Många nyanlända idag har redan med sig så mycket kunskaper, både inom sin profession och i svenska språket. Kan vi kartlägga dessa kunskaper innan de får uppehållstillstånd så underlättar det för oss alla, säger Oxana Källebring, Samordnare SFI Allévux.

Syftet med prövningar är att få betyg i kursen utan att vara antagen på SFI. Det är en fantastisk möjlighet för individerna som har tillägnat sig kunskaper på ett annat sätt än att gå på SFI. Om man från början blir rätt nivåplacerad på SFI förkortas studietiden och på så sätt minskas kön till SFI. För eleverna innebär detta att de snabbare kommer in på arbetsmarknaden och får känna sig integrerade i samhället.

Svenska samhället har en utmaning i att förkorta vägen för våra nyanlända till ett självständigt liv som omfattar etablering på arbetsmarknaden. Vi måste prova nya vägar och samhällsinsatser för att effektivisera och förkorta inträdet på den svenska arbetsmarknaden och i samhällslivet. Samarbetet mellan projektet "Utveckling från dag ett" och SFI på Allévux är ett bidrag i detta där vi har prövat nya former för att effektivisera svenskutbildningen, säger Lena Hansson, Rektor Allévux.

Vi gör skillnad på individ- och samhällsnivå
Ali Akbar Karimi är en av projektdeltagarna som fått möjlighet att skriva SFI:s prov.

– Framför allt måste jag tacka en fantastiskt bra lärare, en person som bryr sig om sina elever. Han heter Jaques Cicek, och jobbar på Medborgarskolan. Tack vare honom började jag lära mig språket snabbt och på bästa sätt. Sen fortsatte jag att läsa svenska på Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län med Denana Holmberg som lärare. Hon är inte bara en lärare utan även en ängel som visade mig hur det svenska samhället fungerar. Tack vare henne har jag lärt mig saker som har fått mig att växa.  Både när det gäller mina svenskkunskaper och mitt självförtroende.

Tack vare projektet blev det möjligt för mig att göra SFI-provet.

Jag är utbildad optiker med bred kunskap inom laser och linser. Att jag har klarat det här provet betyder att jag inte behöver läsa på SFI. Och att jag snabbare kan nå mitt mål och få svensk optikerlegitimation, säger Ali Akbar Karimi, projektdeltagare.

Resultatet är över all förväntan
Tio personer anmäldes för att göra prövningen på SFI:s B-nivå. Det visades sig att två av deltagarna var så duktiga att man bedömde att de skulle göra SFI:s prov på D-nivå, vilket motsvarar SFI sista kurs och efter den får man behörighet att läsa vidare.

– Jag ser det som ett vinna - vinna projekt. Både eleverna och vi på SFI sparar tid eftersom eleverna kan starta på rätt nivå på en gång när de kommer till oss, säger Elisabeth Klippel Berglöf, lärare SFI.

Alla deltagare blev godkända och har fått ett giltigt nationellt betyg/intyg, vilket möjliggör en förkortad etableringstid.

– I dagsläget känner vi inte till att någon annan SFI-anordnare har gjort liknande prövningar med målgruppen. Vi ser detta som ett unikt genombrott i projektet som möjliggör en förkortad etableringstid på individnivå och en minskad ekonomisk kostnad på samhällsnivå, säger Jeanette Ohlsson, Projektledare.

– Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad!, säger projektets utbildningsledare Denana Holmberg och Shahla Ojagh unisont!

Bakgrundsinformation – Utveckling från dag ett
Studieförbundet Vuxenskolans projekt Utveckling från dag ett syftar till att utveckla och testa en samordningsmodell som förkortar den asylsökandes väg från ansökan om uppehållstillstånd till etablering och egenförsörjning i Sverige.

Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och startade den 1 juli 2016. Projektet kommer att pågå under 2,5 år och bland annat ska 1200 asylsökande ges undervisning i svenska och samhällskunskap. Den asylsökandes studie- och yrkesbakgrund kartläggs samtidigt som samtidigt som projektet erbjuder arbetsmarknadskunskap.

Kontaktperson
Jeanette Ohlsson
Projektledare Utveckling från dag ett
jeanette.ohlsson@sv.se
070-856 31 19