Tillbaka

Utveckling från dag ett utökar samarbete med SFI Allévux, Sydnärkes utbildningsförbund

Asyl-, migrations- och integrationsfonden, logotype
Lena Hansson, rektor SFI Allévux, och Jeanette Ohlsson, projektledare Utveckling från dag ettI våras inledde projektet Utveckling från dag ett ettsamarbete med SFI Allévux, inom Sydnärkes Utbildningsförbund. Tio deltagare från projektet fick möjlighet att göra prövningar mot SFI:s nationella kurssystem, samtliga klarade SFI:s B-kurs, och två av dem klarade D-kursen, SFI:s högsta kurs. Till följd av det goda resultatet valde båda parter att utöka samarbetet.


Utveckling från dag ett drivs av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län med finansieringfrån Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län, och syftar till att utveckla en metod som förkortar etableringstiden genom insatser på individ – och samhällsnivå.

Det utökade samarbetet innebär att projektet prövar och utvärderar om folkbildningsmetoden är en undervisningsform som förkortar individens kommande studietid på SFI. I våras kunde vi se att våra deltagare klarade SFI:s B-kurs och därmed förkortades deras kommande studietid på SFI. I samarbetet får projektets deltagare göra SFI:s nationella prövning som är giltig i hela Sverige. Det innebär att när individen får sitt uppehållstillstånd och kommunplacering är hen redo för SFI eller vidare studier.

Jeanette Ohlsson, projektledare Utveckling från dag ett
Till följd av det goda resultatet vid det första prövotillfället kände Jeanette Ohlsson, projektledare, att ett utökat samarbete med SFI Allévux skulle gynna individen, samhället, projektet och SFI. Projektet valde att återigen vända sig till Lena Hansson, rektor på SFI Allévux, som var en viktig del i att möjliggöra det första samarbetet.

– Vi insåg snabbt att vi strävar mot samma mål, att göra skillnad för nyanlända och förkorta vägen till egenförsörjning, berättar Jeanette.

Lena Hansson, rektor SFI Allévux i Hallsberg
– Samarbetet har etablerats för att vi ser en möjlighet i att i en samordningsmodell bidra till att förkorta etableringstiden för nyanlända. Man måste vrida och vända på de möjligheter som står till buds för att klara av uppdraget. När man står inför utmaningar, som att lösa ett problem man inte har resurser till i den egna verksamheten, måste man se till andra möjligheter. Vi måste närma oss varandra inom ideell sektor, kommun, stat och Arbetsförmedling. Vi har i våra styrdokument att vi ska arbeta för att ta emot nyanlända i Sverige på ett så bra sätt som möjligt, och om vi kan hitta sätt att samarbeta så är det ju ”win–win” för individen, samhället, SV och SFI, säger Lena.

Khaled Ahzouabi och
Nadaa Zoaurb deltagare i Utveckling från dag ett
Kahled Ahzouabi från Syrien kom till Sverige för två år sedan. I Syrien arbetade han inom bygg-arbetsbranschen. Kahled berättar att han har gått andra kurser i svenska men att det har varit svårt att hänga med. Det som är bra med studiecirkeln i svenska som han går genom SV Örebro län och projektet är att han alltid har samma lärare, Shahla Ojagh.

– Shahla vet vad vi kan och har en röd tråd när hon undervisar, det är viktigt. Shahla pratar oftast på svenska men när vi inte förstår kan hon översätta till arabiska, persiska, dari eller engelska. Det hjälper mycket efter som att vi kan väldigt lite svenska. Hon förklarar och går igenom sånt som är viktigt för oss, det gör att det blir lättare att lära sig, säger Kahled.

Nadaa Zoaurb från Palestina kom till Sverige för tre år sedan. I Palestina jobbade hon som lärare i grundskolan, något hon längtar efter när hon själv sitter i skolbänken.

– Shahla får mig att känna mig trygg. Hon ser inte ner på oss eller blir irriterad när vi inte förstår. Hon är väldigt engagerad, närvarande och förstående, det gör att man vågar mer. Hon repeterar och tar upp exempel med frågor som är aktuella för oss. Vi får lära oss svenska och samtidigt om det svenska samhället, berättar Nadaa.

Kontakt
Jeanette Ohlsson
Projektledare, Utveckling från dag ett
jeanette.ohlsson@sv.se
070 856 31 19

Lena Hansson
Rektor, SFI Allévux
lena.hansson@allevux.se
072-520 18 00

Bakgrund – Utvekling från dag ett
Studieförbundet Vuxenskolans projekt Utveckling från dag ett syftar till att utveckla och testa en samordningsmodell som förkortar den asylsökandes väg från ansökan om uppehållstillstånd till etablering och egenförsörjning i Sverige.

Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län.  Projektet startade den 1 juli 2016 och kommer att pågå under 2,5 år. Bland annat ska asylsökande ges undervisning i svenska och samhällskunskap. Den asylsökandes studie- och yrkesbakgrund kartläggs samtidigt som samtidigt som projektet erbjuder arbetsmarknadskunskap.