NIVÅ 1

سطح 1

شما دانش اولیه زبان سوئدی و جامعه سوئد را کسب می کنید. ما از روش تعليم و آموزش منطبق و مناسب شما استفاده كرده و در گروه های کوچک کار می کنیم تا شرایط مناسب شما را فراهم کنیم

1    رتبه بندی سطح

A1 = بی سواد
A2 = مبتدی


منظور و هدف
هدف این است که شما ابتدا ساختار زبان سوئدی را بیاموزید تا سپس بتوانيد سوئدی را به روشی ساده تر و تأثيرگذارتر یاد بگیرید. هدف این است که شما بتوانید سوئدی بخوانید ، بنویسید ، درک کنید و صحبت کنید تا بتوانید خود را درک کنید


سطح 2