NIVÅ 2

سطح 2

ما با مهارت های زبانی مانند صحبت کردن ، شنیدن ، خواندن و نوشتن کار می کنیم. تمرکز ما بيشتر بر مكالمه شفاهی ميباشد

رتبه بندی سطح 2


B1 = فرد می تواند برخی از کلمات آسان و جملات کوتاه را بخواند ، بنویسد و درک کند
B2 = فرد می تواند متن های سبک را بخواند ، بنویسد و درک کند

منظور و هدف

هدف این است که شما دانش خود را از زبان سوئدی عميق تر كرده و بتوانید در متن های دشوار تأمل کنید و دانش خود را در دستور زبان عميق تر كنيد


سطح 3                                                                                                                        سطح 1