Remissvar

SV svarar löpande på remissvar inom områden som berör folkbildningen eller vår verksamhet. 


2023-06-26

Ökat statligt inflytande

Studieförbundet Vuxenskolan ställer sig helt bakom det remissvar som vi skickat in genom branschförbundet Studieförbunden i samverkan.

2023-03-31

Nytt statsbidragssystem

Remissvar angående förslag till nytt bidragssystem för studieförbunden

2022-03-18

Internmoms

Konsekvenser av nuvarande moms- och skatteregler

2022-02-16

Från kris till kraft – återstart för...

Remissvar Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen

2021-09-09

Rasistiska org

Remissvar på betänkandet SOU 2021:27 Ett förbud mot rasistiska organisationer

2020-08-03

Idéburen välfärd

Studieförbundet Vuxenskolan är en av de största och ledande studieförbunden i Sverige och vår verksamhet är mångfacetterad.

2020-06-23

Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Studieförbundet Vuxenskolan ställer sig bakom kommitténs förslag på definition:

2020-06-23

Översyn av yrket personlig assistent

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) har gemensamt svarat på remissen Översyn av yrket personlig assistent.

2020-01-02

Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Studieförbundet Vuxenskolan tycker att det är mycket anmärkningsvärt att utredningen valt att degradera frågan om demokratisk delaktighet till en övrig fråga.

2019-11-05

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Studieförbundet Vuxenskolan ställer sig positiva till att demokrativillkor förs in i bidragsgivning på ett liktydigt och samordnat vis.

2018-10-31

Remissvar: biblioteksstrategin

Här nedan kan du ta del av Studieförbundet Vuxenskolans remissvar över ”Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi.”